ATTUNEMENTS IN REIKI AND OTHER ENERGY SYSTEMS

REIKI is an life energy, which is all around us and we are using it for our being every day. The first reiki teacher from new era was Mikao Usui and he was establishing some reiki hospitals in Japan and make all procedure, which is needed for treatments and attunements to us and other people.

Reiki is very effective in all illness and with attunements people  begin to live more healthy and better as before.

I am attunning  in all grades of USUI REIKI. There are three grades and with the last you became master of reiki.I am doing some original japanese healing of usui, called TE-A-TE reiki.

Reiki je življenjska energija, ki se nahaja vsepovsod okoli nas in jo uporabljamo vsak dan za naše funkcioniranje. Prvi reiki učitelj nove dobe je bil Mikao Usui, ki je ustanovil nekaj reiki bolnišnic na Japonskem in naredil vse procedure, da mi sedaj lahko delamo terapije in se iniciramo ter iniciramo tudi ostale ljudi.

Reiki je zelo efektiven za zdravljenje vseh bolezni in z inicijacijami vanj začnejo ljudje živeti bolj zdravo in plodnejše.

Inicirana sem v vse stopnje USUI REIKIJA. Poznamo tri stopnje in z zadnjo postaneš mojster reikija. Delam tudi nekatere stare japonske tehnike zdravljenja od Usuja, TE-A-TE reiki.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUNDALINI REIKI is just continuing of Usui reiki and for attunements you must be a master of Usui. It is more powerful and  effective as Usui. Here kundalini awaking and you can do more effective some things, clearing is most powerfull too. Founder of Kundalini reiki is Ole Gabrielsen. Here is 3 grades + 6 busters, new Kundalini contains only 3 attunements, not 9. Its cool, that you make pause between attunements of 6-8 days, that body will begin to using this energy and because of clearing, which is very very intensive.

 

KUNDALINI REIKI je nadaljevanje Usujevega reikija in za iniciacije je zahtevano mojstrstvo Usuja. Je bolj močan in efektiven, kot Usui. Pri tem reikiju se prebudi kundalini energija in stvari lahko delaš bolj efektivno, tudi čiščenje je bolj učinkovito, kot pri Usui reikiju.  Začetnik Kundalini reikija je Ole Gabrielsen. Pri tem reikiju so 3 stopnje in 6 busterjev, nove iniciacije pa vsebujejo samo tri stopnje. Priporočljive so pavze med iniciacijami 6-8 dni, to pa zaradi tega, da se telo navadi na to energijo in tudi zaradi čiščenja, ki zna biti zelo intenzivno.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOLD REIKI is another reiki from Ole Gabrielsen and it is just a little bit powerful reiki as Kundalini. It contains 3 attuenments and pause between attunements 3-4 days. Its very gentle and soft energy and I recomended this attuenments to people, who want to continue with attunements, but they have very hard clearing durning Kundalini attunements.

 

ZLATI REIKI je še en reiki Ola Gabrielsena in je malo bolj močan kot Kundalini reiki. Vsebuje tri iniciacije, pavza med posameznimi pa je 3-4 dni. Je zelo prijazna in mehka energija in jo priporočam ljudem, ki bi želeli nadaljevati uglasitve, vendar so imeli zelo močno čiščenje med Kundalini iniciacijami.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETHEREAL CHRYSTALS REIKI is another attunement of Ole Gabrielsen. It contains 9 attunements and if you like chrystals and doing therapies with it, this is correct thing for you. Prerequisite is that you finish Kundalini reiki first.

 

REIKI ETERIČNIH KRISTALOV je še ena iniciacija Ole Gabrielsena. Vsebuje 9 iniciacij in če imaš rad kristale in delaš terapije z njimi,potem je to prava stvar zate. Predpogoj je zaključen Kundalini reiki.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARUNA REIKI is additional reiki attunement after finishing Usui reiki. It contains symbols too. There are three attunements with one week pause.

 

KARUNA REIKI je dodatek k Usui reikiju. Vsebuje tudi simbole. Tukaj so tri iniciacije z enotedensko pavzo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AYURVEDA REIKI help people to heal illness and  help ayurvedic doctors to diagnose illness and heal them..... Here are 3 grades. For these attunements you must be kundalini reiki master. Father of ayurveda reiki is Mohan from India.You must wait between attunements one week or more.

 

AYURVEDA REIKI pomaga ljudem pozdraviti bolečine in pomaga ayurvedskim doktorjem diagnosticirati bolezni in jih zdraviti. Vsebuje tri iniciacije. Za pridobitev le-tega moraš biti kundalini mojster. Oče tega reikija je Mohan iz Indije. Med iniciacijami moraš čakati en teden ali več.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BLUE STAR CELESTIAL ENERGY is another energy system, not from Earth. There are some other symbols too and its very effective for personal spiritual growth. It is very strong and energies are very fine and sensibile, so I recomended kundalini first.There are two attunement, one week pause.

 

BLUE STAR CELESTIAL ENERGY je še en energijski sistem, ki pa ne izhaja iz zemlje. Z iniciacijo spoznate še nekatere druge simbole. je zelo efektiven za osebno spiritualno rast.Energija je precej močna in prefinjena, zato priporočam najprej uglasitev v kundalini. Vsebuje dve iniciaciji z enotedenskim premorom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FULL SPECTRUM HEALING is one more system of  Ole Gabrielsen. It helps you to learn, how to clear your past and rid off all the emotional baggage, that ties you down and prevents you to moving forward. It makes your healings better and more powerfull. There is one attunement, but it is good, that you have kundalini reiki 1 attunement before.

 

FULL SPECTRUM HEALING je še en sistem Ola Gabrielsena. Pomaga te naučiti, kako očistiš svojo preteklost in se znebiš "emocionalne prtljage", ki te vleče na dno in ti preprečuje, da greš dalje. Tvoja dosedanja zdravljenja naredi boljša in močnejša. Je ena iniciacija, vendar je dobro, da imaš pred tem vsaj kundalini reiki 1.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CLEAR VIEW ENERGY is used for healing of vision problems and all eye diseases. You can use this energy as self healing or for healing to other people. The founder of this energy is Nadejda Rozanova. There is just one attunement.

 

CLEAR VIEW ENERGY se uporablja za zdravljenje oči in problemov z vidom. To energijo lahko uporabljaš kot zdravljenje na samem sebi ali za zdravljenje drugih ljudi. Najditelj te energije je Nadejda Rozanova. Je samo ena iniciacija.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VIOLET FLAME REIKI is actually reiki from China and its very interesting. There are 4 grades, but it can be attuend in two attunements. Every level have 10 very interesting symbols, actually it can be used for all diseasses and blocks in your body. For this attuenments you must have Usui 2.

VIOLET FLAME REIKI je pravzaprav reiki iz kitajske in je zelo zanimiv. obstaajjo štiri stopnje, toda v vse štiri se lahko uglasi z dvemi iniciacijami. Vsak level ima 10 simbolov, alhko pa se uporablja za vse bolezni in blokade v tvojem telesu. Za te iniciacije moraš imeti končan Usui reiki 2.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STRAWBERY QUARTZ ESSENCE can be use like reiki. It actually wraps "love blanket" around you. It bring you comfort and love. Its one attunement, but its prerequisited, that you will have finished Tachyon and Kundalini reiki 1, before you can get full benefit of this attunement.

 

STRAWBERY QUARTZ ESSENCE se uporablja kot reiki. Deluje po principu, da naredi obroč ljubezni okoli tebe. Prinese ti udobnost in ljubezen. Je samo ena iniciacija, toda priporočljivo je, da prej končaš Tachyon in Kundalini 1 in takrat lahko uporabljaš vse bonifikacije, ki ti jih ta uglasitev prinese.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ABUNDANCE FLUSH  help you to open your heart and clear out all negative thoughts. There are two grades, but its recomended, that you have finished Kundalini reiki first.

 

FLUSH OBILJA ti pomaga odpreti tvoje srce in ti ščisti vse negativne misli. Sta dve stopnji, priporočam pa končan Kundalini reiki.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CHAKRA FLUSH help you to open and improve your chakras and clear all negative energy from there. It works as self healing or on distance. Its an exellent complement to reiki or other energy systems. It come on two grades, which are attuned by own feeling. It can be self attunement or  attunement on far or with help.

 

ČAKRA FLUSH ti pomaga odpreti in popraviti čakre in očistiti vso negativno energijo iz njih. Deluje kot samozdravljenje, lahko pa ga pošiljaš tudi na distanco. Je izvrsten dodatek reikiju in ostalim energijskim sistemom. Prihaja v dveh stopnjah, ki se ugalsita takrat, ko človek želi. Lahko se iniciraš sam ali na daljavo s pomočjo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LOVE FLUSH EMPOWERMENT is a wonderfull flush, which is using for give a lot of love and which is opening your heart chacra a lot. You can sending love flush on you, on your twin flame or on people, which need love. It comes in two grades, but kundalini reiki is prerequisited.

 

FLUSH LJUBEZNI je čudovit flush, s katerim daješ ljubezen in ki pomaga pri odpiranju srčne čakre. Lahko ga pošiljaš nase, na tvojega duhovnega dvojčka ali na ljudi, ki potrebujejo ljubezen. Prihaja v dveh stopnjah, toda dobro je, če imaš iniciacijo v kundalini reiki.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MERIDIAN FLUSH is a beautiful thing,with which you can clear all of your meridians in body in a moment. It is very strong and comes on two grades. Founder of this system is Jose Gonzales. Kundalini reiki is prerequisited.

 

FLUSH MERIDIANOV je lepa zadevica, s katero lahko v trenutku očistiš vse meridiane v telesu. Je zelo močan in prihaja v dveh stopnjah. Najditelj tega sistema je Jose Gonsales.Priporočljiv je Kundalini reiki.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SOULMATE REIKI is a beautiful thing, which is used, when you want to call soulmates or twin flame and its used for love relationships too. Here is one attuenment or self-attunement.

 

REIKI SORODNIH DUŠ je prelepa zadeva, ki se uporablja, ko želiš spoznati sorodno dušo ali duhovnega dvojčka. Uporablja se tudi pri ljubezenskih zadevah. Prihaja v eni uglasitvi, lahko kot samoiniciacija ali iniciacija na daljavo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SOKAISI SYSTEM is one of the most powerfull system of Armand Manuel Ratundu and you can help yourself a lot with these attunements. This is energetical system and it contains attunements in subsystems as Koso rays, Sokaisi, Kofu, Christic force and White light of creation and then theirs Stellar levels. Clearing can be very hard, so I recomended, that you have basic reiki and kundalini finished. People do attunements alone and there is just self attunements. I just can help and be one kind of menthor, because durning attunements can happen some strange things.

 

SOKAISI SYSTEM je eden najbolj močnih sistemov od najditelja Armanda Manuela Ratunda in z njimi si lahko zelo pomagaš. To je energijski sistem in vsebuje iniciacije v podsisteme, kot so Koso rays, Sokaisi, Kofu, Christic force in White light of creation, nato pa še tako imenovane Zvezdne levele. Čiščenje je lahko zelo močno, zato priporočam, da imaš osnovni reiki in kundalini reiki končan. Ljudje delajo iniciacije kot samouglasitve. Lahko pomagam kot mentor in stojim z vami potom uglasitev, ker se med inicijacijami lahko dogajajo zelo čudne stvari.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZALMOXIS SYSTEM is another system of  Armand Manuel Ratundu and people usual continue with Zalmoxis after Sokaisi.

There is more two attunement of him, they called INFINITE LOVE and THE TRUE CREATOR, THE INFINITE. This is for people, which are finishing all Armandos attunement till now.

 

ZALMOXIS SYSTEM je še en sistem od Armanda Manuela Ratunda in ljudje ponavadi nadaljujejo z Zalmoxisom po Sokaisijih.

Obstajata pa še dve uglasitvi od njega, ki se imenujeta INFINITE LOVE in TRUE CREATOR, THE INFINITE. To je za ljudi, ki so končali z vsemi Armandovimi uglasitvami do sedaj.

 

 If you want to attune in one of these  reiki, just send me request in forum or contact me in mp31ster@gmail.com. I will send you all instruction and its good to know your email to send you properly material.....

 I will send you certificates after attunements too through mail.

 We are offering free healing too....More information in our forum or durning a mail.

 

 Če bi se želeli uglasiti v kakega izmed teh reikijev, mi preprosto pošljite prošnjo na forum ali pa me kontaktirajte na mp31ster@gmail.com . Poslala vam bom vsa navodila, zato vas naprošam, da mi napišete vaš pravi mail in jaz vam bom poslala material...

Lahko vam pošljem tudi certifikate. 

Ponujam vam tudi brezplačno energisko zdravljenje...Več informacij na forumu ali preko maila.